• Tekstowa podstrona

   • Terminy klasyfikacji i oceniania w roku szkolnym 2018/2019

     

     

    Lp.

          Terminy

     

     

    Klasy               

    Zebrania

    Rady

    Pedagogicznej

    Zakończenie zajęć lekcyjnych

    Terminy wystawiania przewidy-wanych ocen niedostatecznych[1],

    powiadomienie ucznia ustnie oraz rodziców na spotkaniu lub pisemnie

    Wystawienie wszystkich ocen w dzienniku

     

    Terminy składania podań

    o egzamin

     

     

     

     

     

     

     

    Popraw-

    kowy

    Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

    Klasy-fikacyjny

    SEMESTR I (od 3.09.2018 do 21.01.2019)

    1.

    Klasa

    IV TŻiUG

       IV TOT

     

    19.12.2018

    21.12.2018

    16.11.2018

    14.12.2018

    -

    -

    -

    2.

    Pozostałe klasy               ZSiPO

    16.01.2019

    18.01.2019

    14.12.2018

    11.01.2019

    -

    -

    -

    SEMESTR II (od 4.02.2019 do 21.06. 2019)

    1.

    Klasy maturalne

    22.04.2019

    26.04.2019

    22.03.2019

    19.04.2019

    22.04.19

     

     

    2.

    II TOT

        III TŻiUG

     

    20.05.2019

    24.05.2019

    19.04.2019

    17.05.2019

    20.05.19

     

     

    3.

    Pozostałe klasy

    17.06.2019

    21.06.2019

    17.05.2019

    14.06.2019

    17.06.19

     

     

                           

     

    Praktyki zawodowe – według kalendarza.

    Terminy egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – ustala dyrektor CKE.

    Terminy egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzian wiad. i umiej. w trybie odwoławczym – ustala Dyrektor ZSiPO                                          

                                                                                                                                                                                            

     

    [1] Wystawia nauczyciel przedmiotu ołówkiem w dzienniku lekcyjnym lub informuje wychowawcę klasy.