• Matura próbna

     • Matura próbna będzie zorganizowana w szkole, wg harmonogramu:

      1. Język polski 3 marca (środa) godz. 9.00

      2. Matematyka 4 marca (czwartek) godz.9.00

      3. Język angielski 5 marca (piątek) godz.9.00

      Zasady przystąpienia do egzaminu:

      1. Na próbną maturę może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych typowych dla COVID19.

      2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu próbnej matury nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji lub na kwarantannie w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      3. Uczniowie wchodzą do szkoły od godziny 8.30.

      4. Egzamin odbędzie się w budynku Bursy.

      5. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

      6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (tylko maseczką jednorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

      7. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      2) wychodzi do toalety

      3) podchodzi do stolika ze słownikami (na języku polskim)

      4) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

      8. Uczniowie mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie próbnej matury, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

      9. Po wejściu do szkoły uczniowie zostawiają we wskazanej szatni/w swoich szafkach ubrania i wszystkie zbędne przedmioty (telefony komórkowe, torby, torebki itp.) (rzeczy wartościowe można zostawić w worku foliowym w sekretariacie głównym)

      10. Uczniowie udają się do wskazanej sali, mając przy sobie tylko przybory do pisania, dowód osobisty (dopuszcza się wniesienie na salę egzaminacyjną środków higienicznych – chusteczek jednorazowych, lekarstw, wody w przezroczystej butelce 0,5l) oraz przyborów wymienionych w komunikacie Dyrektora CKE w zależności od przedmiotu.

      11. W trakcie egzaminu nie wolno pożyczać od innych osób długopisów lub innych przyborów.

      12. Bezpośrednio po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń opuszcza salę, w której odbywa się egzamin oraz niezwłocznie opuszcza szkołę. Prosimy o nie gromadzenie się na terenie szkoły oraz poza szkołą.

      13. Próbna matura będzie organizowana tylko na zasadach ogólnych – bez przystosowań obowiązujących na maturze właściwej.

      Powodzenia